PREDÁVAJÚCI
Obchodné meno: monelli, spol. s r. o.
Adresa predávajúceho: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
E-shop predávajúceho: www.limelo.sk
E-mail predávajúceho: iflimel@limelo.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na nasledujúci tovar / o poskytnutí nasledujúcej služby*:
* Nehodiace sa prečiarknite
    Poučenie: Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru / uzavretia zmluvy o poskytnutí služby / uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Vyplnený formulár nám odošlite poštou alebo e-mailom na hore uvedenú adresu. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená na číslo účtu (IBAN), ktorý ste uviedli v tomto formulári.